Wat veel leveranciers van uitbestede diensten niet (lijken te) weten of niet doen maar wel noodzakelijk is, is de BHV regelen. Elke werkgever dient dit ZELF voor zijn eigen medewerkers te organiseren. Dus óók als zij op een andere locatie dan die van de werkgever zelf werken. Denk hierbij aan diensten zoals technisch onderhoud, beveiliging, catering en schoonmaak. Het kan zijn dat tijdens het inkoopproces andere of aanvullende afspraken zijn gemaakt. Het is belangrijk dat deze afspraken duidelijk in het contract zijn opgenomen. BHV bij uitbestede diensten wordt door menig dienstverlener geïnterpreteerd als ‘dat heeft de opdrachtgever toch geregeld, wij haken gewoon aan‘. Tja… nee dus… Het kan zijn dat wordt afgesproken dat tijdens bepaalde tijden de BHV vanuit de opdrachtgever wordt gefaciliteerd maar dat de partijen daarbuiten op zichzelf aangewezen zijn. 

Wat moet en wat mag

In artikel 19 van de arbowet staat dat “Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, werken zij onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.” Er mag zeker samengewerkt worden en dat lijkt mij in veel gevallen ook heel praktisch. Maar het is niet zo dat een ingehuurde dienst daarmee automatisch kan ‘leunen’ op de inrichting of het bedrijf dat bijvoorbeeld hoofdhuurder is. Het kan niet zo zijn dat het ingehuurde bedrijf de conclusie trekt dat zij dus geen BHV’ers hoeven te leveren.

Model samenwerkingsovereenkomst

Om je hierbij te helpen heb ik een model BHV samenwerkingsovereenkomst laten opstellen door een gespecialiseerd advocaat. In dit document leg je de afspraken tussen verschillende werkgevers vast. Dat kunnen ingehuurde diensten zijn, maar ook andere pandgebruikers omdat je in een bedrijfsverzamelgebouw zit. Als je alles hebt beschreven adviseer ik je om het document op inhoud te laten controleren door een juridisch specialist

BHV’ers: hetzelfde maar toch anders

In het samenwerkingsdocument kun je onder andere het opleidingsniveau van de bedrijfshulpverleners vastleggen. En dat dit nodig kan zijn, maakte ik zelf in de praktijk mee. In een bedrijfsverzamelgebouw had het ene bedrijf aparte EHBO’ers heeft aangesteld die zich beperken tot het verlenen van eerste hulp. De buren op de etage boven hadden ‘allround BHV’ers’  die alle drie de wettelijke taken (beginnende brand blussen, ehbo verlenen en ontruimen) konden uitvoeren. Maar de onderburen vonden dat hun mensen al BHV’er waren nadat ze een ontruimingsinstructie hadden gekregen. Dat zorgt voor grote verschillen qua taakinhoud, verwachtingen en daarmee ook het uiteindelijke resultaat in geval van nood. 

Bundel krachten en zoek de samenwerking

Ik ben voorstander van de situatie waarbij de ingehuurde partijen dezelfde BHV-opleiding en training doen als de (andere) huurders. Reden is dat de verschillen tussen de opleidingen erg uiteen kunnen lopen. Zo zou het kunnen zijn dat bedrijf A vindt dat de BHV-opleiding dient te bestaan uit een meerdaagse interne intensieve training terwijl huurder B van mening is dat een e-learning van 30 minuten ook voldoende is. Dat is in de praktijk niet handig. En dan geldt toch in de meeste gevallen de regel “degene die betaalt, bepaalt”.

Toch kunnen duidelijke afspraken in een contract helpen om tot een goede samenwerking te komen. Mocht de situatie zich voordoen dat het gebouw ontruimd moet worden, dan is elke partij gebaat bij eenzelfde werkwijze of dat in ieder geval helder is wie verantwoordelijk is voor de coördinatie. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat de partijen die buiten reguliere openingstijden aanwezig zijn, voldoende zelfredzaam zijn.  

 Samen oefenen

Huurt jouw organisatie externe partijen in, denk er dan eens aan om deze partijen ook bij een oefening te betrekken. Want heel eerlijk; als het op papier goed geregeld is, wil dat nog niet zeggen dat de uitvoerende praktijk ook vlekkeloos verloopt. Voorkom dat je voor verrassingen komt te staan wanneer zich daadwerkelijk een incident voordoet. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je elkaar kunt helpen of aanvullen en niet dat je elkaar op cruciale momenten in de weg loopt. 

Heb jij duidelijke afspraken gemaakt over de BHV bij uitbestede diensten ? Ik ben heel benieuwd hoe dit bij jullie geregeld is. 

 


 

BHV verzamelen facilitaire diensten regelen bhv arbowet artikel 19 over samenwerken BHV bij uitbestede diensten BHV door de opdrachtgever