Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan), calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan? Deze termen worden op verschillende manieren gebruikt en eigenlijk wordt hetzelfde bedoelt:

“Plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV-organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies en waarin de benodigde middelen, materialen en voorzieningen, afgestemd op de restrisico’s en de maatgevende factoren zijn vastgelegd, in ieder geval voor het verrichten van de in de wet vastgelegde taken bedoeld in art. 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet. “

 Onderdelen van bedrijfsnoodplan

Zelf gebruik ik de term ‘bedrijfsnoodplan’. Dit omdat ik vind dat dit de lading het best dekt. Maar welk woord jij ook hanteert, belangrijk is dat het voor een ieder duidelijk is WAT je bedoelt. Ik hoor vaak mensen allerlei termen door elkaar heen gebruiken waardoor het lijkt dat het verschillende plannen zijn. Of dat er verschillende verwachtingen zijn tussen het BHV-plan en een ontruimingplan.

Deel 1: ontruimingsplan (apart uitneembaar deel)

In mijn bedrijfsnoodplan, is het eerste hoofdstuk de beschrijving van wat de organisatie gaat doen bij een ontruiming. Of te wel: het ontruimingsplan. In dit deel beschrijf je de maatregelen en voorzieningen die zijn genomen om een gebouw te ontruimen. Bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of incident. Deze kan gebaseerd zijn op de NEN norm 8112.

Het ontruimingsplan kent volgens de NEN 8112 vaste hoofdstuk indeling:

 1. inleiding
 2. ligging van het gebouw (met situatietekening als bijlage)
 3. gebouw-, organisatie en installatiegegevens
 4. alarmeringsprocedure (intern en extern)
 5. stroomschema alarmering
 6. wijze van ontruiming en ontruimingsprocedure
 7. taken bij ontruiming en ontruimingsprocedure
 8. plattegronden
 9. logboek ontruimingsplan
 10. bijlagen

Ik gebruik een iets andere indeling en beschrijf onder andere ook de paraatheid (hoe snel kunnen de hulpdiensten ter plaatse zijn) en (een samenvatting van) de algemene gedragsregels. De reden dat ik mij niet strikt aan de voorgestelde inhoudsopgave van de NEN 8112 houd is dat met name bij grote organisaties, een aantal zaken over het hoofd gezien worden.

Deel 2: Actieschema’s

Juist in deze tijd waarin we veel op onze telefoon te vinden zijn en veel gebruik maken van social media. zijn we veel visueler ingesteld. Maak de procedures daarom beter inzichtelijk door actieschema’s of stroomdiagrammen op te stellen. Dat kun je doen in powerpoint maar zelf gebruik ik hiervoor Cacoo. Door de procedures zo schematisch op te stellen kun je makkelijker zien of de volgorde logisch is. Als eerste beschrijf ik de algemene alarmeringsprocedure. Wie gaat met wie contact opnemen in het geval dat er een incident of calamiteit plaatsvindt. Vervolgens werk ik de stroomschema’s uit voor wat de BHV gaat doen bij een (vermoeden van) brand, een ontruiming en een ongeval. Als je wil kunt je dit uitbreiden voor het beschrijven bijvoorbeeld de taakverdeling in geval van een situatie met agressie, een storing, bommelding et cetera)

Deel 3: calamiteitenplan

Als bedrijfshulpverlener kun je een ondersteunende rol hebben bij calamiteiten zoals wateroverlast, stroomstoring, gaslek of een andere dreiging van buiten. De taken die je als BHV’er dan hebt, beschrijf je in het calamiteitenplan.

Deel 4: Beheerplan/BHV-plan

BHV is méér dan opleiden. Het vraagt ook van je van bepaalde zaken te regelen, te organiseren en te beheren. Dat laatste leg je vast in het beheerplan. Dit wordt door veel mensen ook wel het BHV-plan genoemd. Je beschrijft in dit deel onder andere de volgende zaken:

 • Overige maatgevende factoren
 • Opvang en nazorg
 • Evaluatie en onderzoek
 • Opleiding en oefening
 • Beheer van middelen en materialen
 • Afspraken over externe communicatie (persvoorlichting)

Deel 5: Logboek

Het deel met formulieren neem ik op als deel of hoofdstuk 5.  Misschien dat je een aantal zaken wel kunt digitaliseren door te werken in een FMIS of online portaal.

 • controles
 • evaluaties van oefeningen
 • BHV documenten
 • registratie van opleidingenoefeningen
 • certificaten

Deel 6: Bijlagen

Ik streef er naar om zo veel mogelijk informatie in het hoofdstuk dusdanig te beschrijven, dat dit niet voor elke kleine wijziging aangepast hoeft te worden. Lijsten en overzichten met namen, telefoonnummer en dergelijke, neem ik daarom liever op als bijlage.

Wil je hulp bij het schrijven van een bedrijfsnoodplan?

Iedere organisatie heeft eigen wensen en financiele ruimte. Daarom bied ik verschillende pakketten aan voor het schrijven van een bedrijfsnoodplan aan: van veel tot weinig ondersteuning. Wil je meer weten? Neem contact met mij op zodat ik je er meer over kan vertellen.

 

Wil je meer weten over een bedrijfshulpverleningsplan? Lees dan ook: