Hoe ziet de BHV organisatie bij jouw werkgever er uit? Wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Het is namelijk van belang om dit helder te hebben wie de (operationele) leiding heeft en wanneer die perso(o)n(en) aanwezig is/zijn. Al deze zaken kom in dit artikel aan de orde, de laatste uit de reeks ‘BHV’ers, ken het gebouw (en de omgeving) waar je werkt!‘.

Hoofd BHV

hoofd bhvDoorgaans heeft het hoofd BHV met name de beheersmatige taak van de BHV organisatie. In grote organisaties of bedrijven die meerdere locaties hebben zie je vaak dat er één hoofd BHV is die meerdere ploegleiders aanstuurt. Toch zie ik nog vaak dat er een groot verschil is tussen de beschreven situatie in het bedrijfsnoodplan en de praktijk. Bijvoorbeeld dat op papier het hoofd BHV de operationele leiding heeft terwijl die in de praktijk gedelegeerd is aan een of meerdere ploegleiders.

taken van het hoofd BHV

 • adviseren van het management over BHV;
 • opstellen en beheren van de (meerjaren)begroting;
 • zorg dragen voor het geoefend houden van de bedrijfshulpverlening;
 • opleiden van de bedrijfshulpverleners en zorgt voor de geldigheid van de diploma’s;
 • periodiek rapporteren aan het management betreffende de bedrijfshulpverlening;
 • minimaal één ontruimingsoefening (per locatie) per jaar organiseren;
 • periodiek controleren of de voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd en de daartoe aangebracht c.q. verstrekte voorzieningen worden gebruikt
 • onderhouden van de interne en externe contacten welke verband houden met de bedrijfshulpverlening;
 • kan werken met de op de locatie aanwezige brandmeldcentrale en deze maximaal controleren;
 • opstellen en bijhouden van een ongevallen-/incidentenregistratie; (dit kan ook of in samenwerking met HRM zijn)
 • afwikkelen van schadegevallen en meldt dit aan de Arbeidsinspectie;  (dit kan ook of in samenwerking met HRM zijn)
 • op orde houden van middelen zoals AED, EHBO koffers en communicatiemiddelen op orde

Bevoegdheden van het hoofd BHV

 • tot het opheffen van vals/loos alarm;
 • tot het geheel, of gedeeltelijk inzetten van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij incidenten en onvoorziene gebeurtenissen;
 • het geven van opdracht tot ontruiming van het gebouw;
 • het regelen van facilitaire voorzieningen van de onder zijn verantwoording gebrachte personen.

Ploegleider

ploegleider bhvIn geval van een calamiteit is het de taak van de ploegleider of diens vervanger om acties te coordineren.

taken van de ploegleider

 • adviseren van het hoofd BHV over bedrijfshulpverlening en brandgevaarlijke situaties;
 • adviseren over de jaarlijkse begroting voor de BHV;
 • adviseren over aanpassingen betreffende het ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan;
 • mede zorg dragen voor het geoefend houden van de BHV’ers;
 • het, in samenspraak met het Hoofd BHV, organiseren van oefeningen en trainingen;
 • optreden als Ploegleider BHV bij calamiteiten.
 • regelen van de opvangplaats in geval van een ontruiming;
 • inzetten van, anders dan BHV’ers, personeel en materieel bij ongevallen en calamiteiten;
 • alarmeren en informeren van de hulpverlenende diensten;
 • zorgen dat ieder terug kan keren naar zijn/haar werkplek nadat het gebouw veilig is verklaard;
 • bewaken van de dagelijkse paraatheid;
 • zorg dragen voor de veiligheid van de BHV’ers;
 • informeren, assisteren en adviseren van de externe hulpverlenende diensten.

verantwoordelijkheden van de ploeg

 • bevoegd tot het opheffen van vals/loos alarm;
 • bevoegd tot het geheel, of gedeeltelijk inzetten van de bedrijfshulpverleningsorganisatie;
 • bevoegd tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij incidenten en onvoorziene gebeurtenissen;
 • bevoegd tot het geven van opdracht tot ontruiming van het gebouw;
 • is bevoegd tot het regelen van facilitaire voorzieningen van de onder zijn verantwoording gebrachte personen;

BHV’ers

bhvDe BHV’ers zorgen onder leiding van de Ploegleider BHV voor het bestrijden van de calamiteit.

taken van de BHV’er

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • beperken en bestrijden van een (beginnende) brand;
 • beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • begeleiden van een ontruiming van een gebouw op last van de Ploegleider BHV of brandweer;
 • alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
 • melden van gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en incidenten bij het Hoofd BHV of ploegleider.

bevoegdheden van de BHV’er

 • ontruimt het gebouw in opdracht van de Ploegleider BHV
 • neemt maatregelen in opdracht van de Ploegleider BHV

Receptie

De receptie heeft wat een bijzondere rol in een BHV situatie, met name voor de interne en externe communicatie. Daarom is het zeker het overwegen waard of na te denken of hen op te leiden tot BHV’er omdat zij in de praktijk toch niet naar een ongeval zullen gaan.

taken van de receptie

 • alarmeren in opdracht van de ploegleider de externe hulpdiensten en geef de volgende gegevens door:
  • eigen naam;
  • naam bedrijf
  • adres bedrijf
  • telefoonnummer waarop de receptie te bereiken is
  • de (vermoedelijke) oorzaak van de melding en ondernomen acties.
  • verbind geen telefoongesprekken meer door (tenzij deze betrekking hebben op het incident).
  • houd de toegang vrij voor de externe hulpverleningsdiensten.
  • houd zich gereed voor het ontruimen volgens het ontruimingsplan

Niet-BHV’ers

Je hoeft geen opleiding tot BHV’er te hebben gevolgd om toch BHV taken te kunnen uitvoeren. Het openhouden van een deur of het tegenhouden van verkeer vraagt nu eenmaal niet om een dag training. Daarnaast is het van belang dat een ieder weet wat er van hen verwacht wordt in een BHV situatie. Bijvoorbeeld dat de gastheer of gastvrouw verantwoordelijk is voor het bezoek. Maar ook, weten zij hoe zij dienen te handelen bij het ontdekken van bijvoorbeeld een brand, het afgaan van de slow-whoop of een overheidsalarm?

Management

Het management heeft er nog wel eens een handje van om BHV af te doen als ‘onzin‘, ‘duur dagje blussen‘ of ‘hobby pleisterplakkers‘. Naast dat dit geen professionele werkhouding is, onderschatten dergelijke mensen de verantwoordelijkheid die zij als management heeft. Zij dient zorgt te dragen voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbowet. Zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij brand, hulpverlening, ontruiming enz. Deze taken zullen zij in de praktijk hebben gedelegeerd aan het hoofd BHV.

 

Andere delen uit deze reeks