Regelmatig krijg ik e-mails met de vraag in hoeverre een sluitende bezoekersregistratie verplicht is. Dat was voor mij de aanleiding om een aantal vragen over de arbowet te verzamelen.

Is een sluitende bezoekersregistratie verplicht?

In artikel 3.1. lid e staat genoemd dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. In de praktijk houdt dat in dat je moet weten wie er binnen in het pand is, anders hou je hier geen rekening mee. Een sluitende bezoekersregistratie is hierbij een hulpmiddel.

Is een risico-inventarisatie en – evaluatie verplicht?

Ja, zie artikel 5, lid 1 van de arbowet. Hierin staat dat “Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

Is een risico-inventarisatie en – evaluatie vrijblijvend?

Nee, zie artikel 5, lid 3. In het plan van aanpak moet je aangeven binnen welke termijn er maatregelen genomen zullen worden.

Hoe vaak moet je een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen?

Zie artikel 5, lid 4. Het antwoord is ‘zo vaak als nodig is. De RIE moet worden aangepast wanneer bijvoorbeeld andere inzichten en ervaringen zijn opgedaan, de manier van werken is veranderd of “de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.”

Kan een risico-inventarisatie en -evaluatie geheim worden gehouden?

Nee, dat kan niet aangezien in artikel 5, lid 6 is beschreven dat iedere medewerker kennis moet kunnen nemen van de RIE.


N.B. Ik ben geen jurist. Ben jij wel juridisch onderlegd en je ziet verbeterpunten in dit artikel, dan hoor ik heel graag van je!