Project omschrijving

Een non-profit organisatie in Zuid-Holland die een zeer kwetsbare groep mensen als doelgroep heeft, wilde niet alleen voor haar cliënten maar uiteraard ook voor haar medewerkers zorgen voor een veilige omgeving. Op verschillende locaties hebben zij zowel (kantoor)werkplekken als faciliteiten voor dagbesteding en nachtopvang. Het voornemen om de bedrijfshulpverlening op poten krijgen was er al langer maar men wist niet zo goed waar te beginnen.

Daar de organisatie slechts beperkt wordt ondersteunt vanuit de overheid, waren er slechts beperkte financiële middelen beschikbaar. Toch wilde men kiezen voor kwaliteit. Door een aantal zaken door de medewerkers zelf uit te laten voeren, kon een aanzienlijke besparing op de uitgaven worden gerealiseerd. Bijkomend voordeel van deze aanpak was dat het een goede manier was om de medewerkers te betrekken bij dit proces. Het draagvlak werd vergroot. Daarnaast zagen ze in welke verantwoordelijkheid zij zelf te nemen hadden bij het creëren van een veilige omgeving. In plaats dat de beleving zou kunnen ontstaan dat iemand van buiten wel eens even zou vertellen hoe ze het moesten aanpakken, gingen ze nu zelf aan de gang. Mijn rol hierin was hen hierbij ondersteunen door advies te bieden.

Per locatie heb ik een Blik op de BHV-inventarisatie uitgevoerd waaruit een concrete geprioriteerde actielijst voortkwam. Hier konden de locatie-coördinatoren zelf mee aan de slag. Afhankelijk van de grootte van de locatie heb ik een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan geschreven of een duidelijke en compacte veiligheidsinstructie geschreven.